Sales อย่างเราสอนรุ่นน้อง รับบทบาทที่ปรึกษา Consultants ให้ลูกค้า

รับบทที่ปรึกษาโครงการ
รับบทที่ปรึกษาโครงการ

เมื่อสังคมโลก Social Network  ทำให้เรารู้ว่า คนเก่ง ๆ ที่มีความสามารถในส่วนของ computer ไม่ว่าจะะเป็นในส่วนของ คนเก่ง ๆ ที่ดูแล  Network หรือ สังคม Social Network แม้กระทั้งการทำ Website เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์กร ต้องยอมรับว่าสมัยนี้นั้นการหาพนักงานที่ตอบโจทย์ในการทำงานนั้น แทบจะหายากมาก เพราะ Gen Y นั้น ส่วนใหญ่ เขาจะชอบทำงานผ่านระบบ Computer บางคนมีรายได้จาก google adsense มากกว่าเงินเดือน หรือ ให้บริการในส่วนของ hosting / หรือรับจ้างเขียน Website ทำงาน Graphic ก็ได้เงินมากโข สำในการหารายได้ที่ได้รับมาแต่ละเดือน แต่เมื่อคนเก่ง ๆ หลายคนที่รู้จัก ให้ไปเป็น Consultant นั้น บางทีตีโจทย์ไม่ออกว่า Consultant หรือที่ปรึกษานั้นทำอะไร แล้ว วัดผลจากอะไร ?

ในส่วนนี้มาจากประสบการณ์ ล้วน ๆ ที่ต้องเขียน Paper ให้องค์กร สำหรับการเป็นที่ปรึกษางานทางด้าน Online และ วางระบบในส่วนของการ E-commerce สามารถดู Profiles ได้ใน Website http://onlinemedia.idea2mobile.com

การทำเอกสารเป็นที่ปรึกษานั้นเริ่มต้น  ” Proposal Scope of Consulting and Marketing Strategy”|

แยกออกมาเป็นหัวข้อดังนี้

Topic 1:  Scope of Services Required:
(Include Project goals, objectives, type of work, project schedule, delivery method, estimated construction cost, etc.)

– วัตถุประสงค์  / เป้าหมายของโครงการออกมา สิ่งที่ลูกค้าต้องการที่ สิ่งที่เราต้องทำการบ้านเพิ่ม
–  Delivery อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากเป้าหมายดังกล่าว
–  ระยะเวลาที่จะไปถึงเป้าหมาย รวมถึงสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม จาก สิ่งที่มีอยู่แล้ว

เช่น เมื่อเรารับงานทางด้านที่ปรึกษาในการวางระบบ และ หาแนวทางสำหรับทางออก ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ เราก็ต้องเขียนออกมาดังนี้

–    ออกแบบวิเคราะห์ระบบ ตาม Requirement  ที่ต้องการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
–    จัดทำ Mock up รูปแบบ ของ Business Model ที่ต้องการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
–    เข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางของ ความเป็นไปได้ ของโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
–    แนะนำแนวทางการตลาด รวมถึง วิเคราะห์การดำเนินงานก่อนเริ่มงาน และ หลังจบงานเสนอเป็นรายงานเพื่อประเมินสรุป สิ่งที่ดำเนินการไปรวมถึงเสนอกลยุทธ์ต่อไปในอนาคต

ใน Topic ที่ 1 นั้น ต้องแยกรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ออกมาอีกดังนี้

เป้าหมาย ของโครงการที่จะเสร็จ
รายละเอียดของ Project การทำงานแต่ละหัวข้อ   ต้องมี Start Date   – End Date ( วันที่เริ่มต้นของโครงการ  – วันสิ้นสุดของโครงการ)

Topic ที่ 2  Scope of Work แต่ละวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขของการให้บริการดังกล่าวเป็นการตกลงว่าระหว่าง ลูกค้า (ผู้ว่าจ้าง)  กับ ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา ตาม Topic ข้อ 2.เพื่อบรรลุแนวทางในการทำการตลาดและเป้าหมายที่ต้องการโดยมีทีมงานในการบริหารการจัดการที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง

แบ่งออกเป็น

2.1. Meeting for Client ( การประชุมเพื่อรับ Requirement ) ประกอบไปด้วย Descriptions อะไรบ้างเป็นแต่ละหัวข้อ เป้าหมายของโครงการ แนวทาง ข้อจำกัด  budget หรือ อื่น ๆ  ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่ Consultant ที่รับงานต้องไปทำการบ้าน

Deliverables: ผลตอบกลับที่เสนอเป็นแนวทาง จากการไปทำการบ้านมาแล้ว ตามวัตถุประสงค์ มีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย Budget หรือ แนวทางอื่น ๆ ในการไป Research มาแล้ว เมื่อได้ข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนา Website ต่อ

2.2. Design Development Phase เมื่อ Requirement สรุปเบื้องต้นแล้ว แล้วมีการพัฒนาต่อ ในส่วนของ Consultants จะต้องมาดูงานในส่วนของ Design ต่อว่า ส่วนที่เราทำการบ้านมา Scope ที่มีการพัฒนานั้น กับสิ่งที่ Design นั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่

Deliverables: หน้าที่ส่วนของ Consultant จะต้องดู Scope นี้ไม่ให้ผิดทางในการพัฒนา รวมถึงต้องดูการประเมินงานของทาง Project Manager ว่าจะทำงานเสร็จทันหรือไม่ รวมถึงข้อเสนอแนะในระหว่างการพัฒนาว่าจะมีอะไรที่จะสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ เพื่อให้ Project นี้สมบูรณ์ที่สุด

2.3. Summary of  Project เมื่องานมีการพัฒนาตาม ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องสรุปภาพรวมทั้งหมดส่งให้ทางนายจ้างของทางเราในการประเมิน Project ที่เขาให้เรามาเป็นที่ปรึกษา ว่าไปแล้วกี่ %

2.4  Advise on the   Project เมื่อ Project งานเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนออื่น ๆ ในการเป็นทีปรึกษานั้น จะต้องทำอย่างไรต่อไปกับแนวทางในการตลาด ควรจะมองแผนต่อยอดให้ชัดเจน สำหรับในการทำธุรกิจ หรือ Business Model ต่อยอดให้กับลูกค้า

สำหรับการคิดค่าใช้จ่ายนั้น แยกออกเป็นท้ัง Project หรือ จะเป็นแบบรายเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ เรา

ทั้งหมดที่สรุปนี้คือบางส่วนในการร่างหัวข้อทางด้าน เอกสารให้กับทางลูกค้า ให้ดูเป็น Professional สำหรับการรับงานครับ

Comments

comments

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.