ต่อยอดจาก E-commerce Website วันนี้ไป Present กับลูกค้าแล้ว

January 28, 2009 at 8:23 pm

ในระบบ E-commerce อันที่ผมคิดให้กับลูกค้านั้นมันรวบรวมทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อขายได้ผ่านทาง Website และ การทำ CRM ต่อยอดในระบบได้เลย รายละเอียดเป็นอย่างไร อธิบายให้ดู Model ดังนี้

E-commerce Website

อธิบายภาพรวมของการทำงาน ในระบบ หน้า Web จะมี

1. Product แ่บ่งออกแยกย่อย เป็น Catagories และรายละเีอียดสินค้า

2. Promotion มีรายละเีอียดของ Promotions ในหน้า Web

3. Price ราคาของสินค้าแต่ละรายการ

4. layout หน้า Website มี Download Catalog สินค้าได้

5. Payment ชำระเงินผ่านหน้า website ได้

6. Logistic การขนส่ง

นอกนั้นก็จะมี 2  S ในการทำงาน

S1 คือ Search ธรรมดา และ Advance Search

S2 คือ การ ทำ SEO = Search Enginse Optimization

Level ที่ 2 แบ่งกาำรทำงานของ Level ในส่วน Users อันนี้อธิบายมากไม่ได้ให้ดู model เอาเองเผื่อมีคน Copy Model
ไปเสนอแ่ข่งกับผม

Model ที่ 3 CRM Project สนใจอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมติดต่อตัวผมได้ครับ

Comments

comments